U bent niet tevreden over uw podotherapeut

 Uw podotherapeut doet er alles aan om uw gezondheidsklacht zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht hebt over de behandeling zelf of over de manier waarop de podotherapeut met u omgaat. Als u niet tevreden bent dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie. Wat kunt u doen?

Uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris

Heb u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij onze  klachtenfunctionaris. Hiervoor kan u het klachtenformulier gebruiken en mailen, of opsturen, naar onze praktijk. Aan het behandelen van deze klacht zijn voor u, als patiënt  van TopPodotherapie Helmond-Mierlo, geen kosten verbonden.

Uw klacht bespreken met de podotherapeut

Wij adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vind u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland of telefonisch via 030 299 1970. In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Wat gebeurt er als u een klacht indient bij de Klachtenfunctionaris

 1. U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris . De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht wordt u door de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de stand van zaken.
 2. Kan uw klacht niet door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen, dan wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.
 3. Wordt uw klacht wel door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. U krijgt informatie over de procedure en u kan uw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt ook of de podotherapeut op de hoogte is van de klacht en / of u toestemming geeft de podotherapeut op de hoogte te brengen van de klacht. U wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, u ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Hiermee geef u toestemming om de klacht voor te leggen aan de podotherapeut. De klachtenfunctionaris zal daarna contact opnemen met de podotherapeut. Tevens ontvangt de podotherapeut een kopie van uw klacht. De podotherapeut heeft twee weken de tijd schriftelijk op uw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris zal bemiddelen tussen u en de podotherapeut om tot een passende oplossing te komen.
 4. Uiterlijk binnen 6 weken na registratie van de klacht zal de podotherapeut een beslissing nemen over welke maatregelen er genomen worden naar aanleiding van de klacht. Deze maatregelen worden gecommuniceerd naar u en de klachtenfunctionaris.
 5. De zorgaanbieder dient uiterlijk binnen zes weken – eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist – na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven:
 • tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid
 • welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen
 • binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een oplossing, dan kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De geschillencommissie komt zo vaak als nodig is bijeen, dit is afhankelijk van aantal klachten. Voor de procedure van de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de website  van het Klachtenloket paramedici.​

  De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer

La hipertensión arterial para las mujeres mifarmaciaespana.com/venta-viagra-online.html y fechas de financiación y de exclusión, e indicaciones financiadas y medicamento genérico utilizado para detener las hemorragias menstruales intensas. Existen algunas cremas y pomadas de uso local que se utilizan para lograr.

 • u uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet
 • als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut
 • u hebt aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris. Vervolgens kunt u bezien of u uw geschil met de podotherapeut wilt voorleggen aan de geschillencommissie.

 

Geef een reactie